Сви ми можемо постати жртве кривичног дела. Криминал је, на жалост, распрострањен и угрожава појединца, његову породицу и околину, али и читаво друштво.

Жртва, дакле, може бити непосредна и посредна. Свака жртва има права, укључујући право на помоћ и подршку.

Жртву кривичног дела кривично законодавсто у Србији дефинише појмом ОШТЕЋЕНИ.

Оштећени је лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено. (члан 2 Законика о кривичном поступку Републике Србије)

Кривична дела су дефинисана Кривичним закоником Републике Србије.

 

 

Положај оштећеног (жртве) регулисан је пре свега Закоником о кривичном поступку Републике Србије (у даљем тексту: ЗКП) и то у ГЛАВИ V – ОШТЕЋЕНИ, ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ И ПРИВАТНИ ТУЖИЛАЦ, која регулише следећа питања:

1. Oштећени - (кога члан 2 ЗКП дефинише као „лице чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено”)
•    Права оштећеног (члан 50)
•    Приговор оштећеног (члан 51)
•    Преузимање кривичног гоњења од стране оштећеног (члан 52)
•    Предлог за кривично гоњење (члан 53)
•    Одустанак од предлога за кривично гоњење (члан 54)
•    Дужност оштећеног (члан 55)
•    Законски заступник оштећеног (члан 56)
•    Правни следбеник оштећеног (члан 57)

2. Оштећени као тужилац (кога члан 2 ЗКП дефинише као „лице које је преузело кривично гоњење од јавног тужиоца”)
•    Права оштећеног као тужиоца (члан 58)
•    Постављени пуномоћник (члан 59)
•    Престанак својства оштећеног као тужиоца (члан 60)
•    Одустанак од оптужбе (члан 61)
•    Преузимање кривичног гоњења од стране јавног тужиоца (члан 62)

3. Приватни тужилац (кога члан 2 ЗКП дефинише као „лице које је поднело приватну тужбу због кривичног дела за које је законом прописано кривично гоњење по приватној тужби”)

•    Права приватног тужиоца (члан 64)
•    Приватна тужба (члан 65)
•    Противтужба (члан 66)

Положај малолетних жртава кривичних дела регулисан је Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (линк) ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005) који садржи и посебне одредбе о заштити деце и малолетника као оштећених у кривичном поступку.

Заштита жртава породичног насиља ближе је уређена Породичним законом (чл 197 – 200, "Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015), а о праву жртава на обавештење, бесплатној правној помоћи, односно о индивидуалном плану заштите и подршке говори и Закон о спречавању насиља у породици (чл 29 – 31, "Сл. гласник РС", бр. 94/2016)

 

 2018 © Подршка жртвама