Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ успоставиће свеобухватни национални систем информисања, помоћи и подршке жртвама и сведоцима у оквиру кривичноправног система у Србији. Пројекат ће допринети владавини права и јачању правосудног система Републике Србије ради бољег усклађивања са међународним и европским правним стандардима.

То укључује и поспешивање институционалних реформи и јачање капацитета служби подршке жртвама и сведоцима у полицији, јавним тужилаштвима, судовима и у организацијама цивилног друштва, као и остварење њихове ефикасне међуинституционалне сарадње.

Успостављање оваквог система у складу је и са међународним стандардима и правним тековинама Европске уније и предвиђено је Акционим плановима за Поглавља 23 и 24 за придруживање Србије Европској унији.

 Пројекат у вредности 1.500.000 евра финансира Европска унија, а спроводи га Мисија ОЕБС-а у Србији, као изабрани партнер Министарства правде Републике Србије.

 

 

Рад на овом Пројекту допринеће и већем остваривању права оштећених на основу гарантованих минималних међународних стандарда који се односе на подршку жртвама/сведоцима и приступ услугама помоћи у оквиру кривичног правосудног система у Србији. Посебна пажња биће посвећена рањивим групама које су изложене секундарној виктимизацији, као што су жртве родно заснованог насиља, трговине људима или малолетне жртве.

 

1
УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНСКОГ ОКВИРА – израда националне стратегије о правима жртава кривичних дела са акционим планом, успостављање координационог тела за праћење ових стратешких докумената и рад на изменама и усаглашавању правних прописа у циљу остваривања права жртава и сведока.
2
ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА државних институција и пружалаца подршке жртвама и сведоцима кривичних дела кроз креирање и спровођење различитих обука и израду приручника, као и ширењe мреже институција и организација које жртвама и сведоцима пружају подршку.
3
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – израда јединственог регистра пружалаца услуга, развој свеoбухватног система за управљање базама података и вођење предмета за све пружаоце услуга и формирање позивног центра.
4
КАМПАЊА ЈАЧАЊА СВЕСТИ СТРУЧНЕ И ШИРЕ ЈАВНОСТИ о постојању, важности и улози служби за подршку жртвама у Србији, као и едукација мреже волонтера у овој области.
 

 2018 © Подршка жртвама