Volonteri, ljudi koji umeju da vole i žele da pomognu, imaju značajnu ulogu i u sistemu podrške žrtvama i svedocima. Kao pojedinci ili grupe koji se angažuju dobrovoljno i bez nadoknade, oni doprinose dobrobiti svoje zajednice i čitavog društva. 

Volonteri rade i u specijalizovanim službama za podršku žrtvama u različitim institucijama, ustanovama i nevladinim organizacijama. 

Imajući u vidu da su žrtve i svedoci psihološki ranjivi, da su nekada izloženi rizicima i da je čitava problematika kompleksna, za volonterski rad su veoma važni i obučenost i iskustvo.

 

 

Direktiva EU, koja definiše minimalna prava žrtava, obukama volontera u ovoj oblasti pridaje naročit značaj i od država članica traži da podstiču obuke i profesionalnog i volonterskog kadra.

Obuke volontera doprinose poboljšanju kvaliteta podrške žrtvama i svedocima, kao i ujednačavanju osnovnih standarda usluga bez obzira na vrstu viktimizacije i teritoriju na kojoj se usluga pruža.

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” značajnu pažnju posvetiće i izradi priručnika, obukama volontera i njihovom uključivanju u mrežu podrške žrtvama i svedocima kroz rad u pravnoj praksi i kliničkoj praksi (psihologija, defektologija).

 

 

Takođe, predstavnicima pravne prakse, specijalizovanih klinika i zainteresovanoj akademskoj zajednici biće pružena podrška u radu sa volonterima, a u cilju snaženja i širenja mreže podrške žrtvama i svedocima.

Za pohađanje akademskih programa obuke biće izabrani studenti završnih godina pravnog fakulteta, psihologije i defektologije, a predviđeno je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju između akademskih ustanova i relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija koje pružaju podršku žrtvama i svedocima.

 

 

Razmatra se i uvođenje posebnih modula o podršci žrtvama i svedocima na pojedinim fakultetima, što bi svakako doprinelu podizanju kvaliteta usluga u ovoj oblasti, a studente učinilo još kvalitetnijom snagom u celokupnom sistemu podrške žrtvama i svedocima. Takođe, činjenica da bi ovi predmeti donosili bodove (ESPB) obezbedilo bi stabilnost stepena učešća studenata u ovim programima tokom vremena i dugoročnu održivost njihovog učešća u volonterskim programima.

Promocijom značaja volonterskog rada i učešća volontera u pružanju usluga podrške žrtvama i svedocima ujedno će biti isticana i uključenost mladih u ovoj društveno važnoj oblasti.2018 © Podrška žrtvama