Evropski dan žrtava – Stvaramo mrežu podrške

Srbija obeležava Evropski dan žrtava zločina pokretanjem kampanje jačanja svesti javnosti „Stvaramo mrežu podrške“ promovisanje prava žrtava, razumevanje njihovog položaja i snaženje podrške koju zaslužuju.


Počela javna rasprava o novom akcionom planu za podršku žrtvama

Ministarstvo pravde Srbije uputilo je danas Vladi novi dvogodišnji Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za unapređenje položaja oštećenih u krivično pravnom postupku. Ovome je prethodilo i otpočinjanje javne rasprave koja će trajati do 5. marta 2023. godine. U okviru ovog konsultativnog procesa biće održan i Okrugli sto o Predlogu Akcionog plana 2023-2025 koji će biti održan 28. februara 2023. godine u Palati Srbije (sala 470), sa početkom u 11h.


Novi akcioni plan za sprovođenje strategije za podršku žrtvama

Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela jedan od posebnih prioriteta Ministarstva pravde, usklađen sa opredeljenjem Srbije sa obezbedi pristup pravdi u kojem se žrtva stavlja u središte krivično-pravnog postupka. Tom cilju je posvećena i Nacionalna strategija za unapređenje položaja oštećenih u krivično pravnom postupku, koja se sprovodi po jasno definisanim akcionim planovima.


16 dana aktivizma - podrška žrtvama

Činjenica da su milioni ljude svake godine žrtve kriminala, ali i da građani širom sveta pa i u Srbiji malo poznaju prava žrtava i imaju nedovoljno razvijeno razumevanje položaja oštećenih. Uz to Istraživanja su pokazala da i sami oštećeni iskazuju nizak stepen samoprepoznavanja sebe kao žrtve, te da je empatija društva prema žrtvama mala ili često deklarativna ali bez stvarnog razumevanja.


Izazovi u ostvarivanju prava na naknadu štete

Ostvarivanje prava na naknadu štete jedno je od važnih prava žrtava krivičnih dela na čijem unapređenju Srbija kontinuirano mora da radi. U tom cilju izrađene su i „Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku“, a o njihovoj primeni diskutovali su i predstavnici pravosuđa na okruglom stolu koji je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji.


Žrtve u krivičnom postupku - Izazovi advokature

Unapređenje položaja žrtava i svedoka podrazumeva i njihov položaj u samom krivičnom postupku, a u tome značajnu ulogu igraju i advokati odnosno punomoćnici oštećenih. U okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“, i u skladu sa Nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žrtava i svedoka, Misija OEBS-a u Srbiji organizovala je tokom 2022. godine seriju obuka advokata za procesnu ulogu punomoćnika oštećenih.


Značaj komunikacijskih veština u radu sa žrtvama kriminala

Ostvarivanje prava žrtava podrazumeva adekvatno ophođenje prema žrtvama i svedocima, a to znači poznavanje njihovih prava, kao i psiholoških karakteristika žrtava i veština komunikacija.


Počeli instruktivni seminari za policijske službenike

Prava oštećenih i predstavljanje Obavezne instrukcije MUP-a za postupanje prema oštećenima – u središtu su dvodnevnih Instruktivnih seminara za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova koje u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ kao izabrani partner Ministarstva pravde, organizuje Misija OEBS-a u Srbiji.


Obuka advokata za procesnu ulogu punomoćnika oštećenih

Advokati u ulozi punomoćnika oštećenih imaju izuzetno važnu ulogu u ostvarivanju prava žrtava krivičnih dela. Pravo na angažovanje punomoćnika iz reda advokata garantuju zakoni, a da to pravo ima obavezan je da ga informiše već pri prvom kontaktu svaki ovlašćeni organ sa kojim je žrtva došla u kontakt bez obzira da li se radi o policiji, tužilaštvu sudu ili specijalizovanoj nevladinoj organizaciji.


Unapređenje postupanja policije kao prve kontakt tačke za žrtve

Policija je najčešća prva kontakt tačka žrtava i svedoka kriminala. To dodatno ukazuje na potrebu kontinuiranog unapređivanja postupanja policije u kontaktu sa žrtvama i svedocima krivičnih dela. Nacionalna strategija za unapređenje položaja žrtava i svedoka sa pratećim Akcionim planom zato podrazumeva i niz normativnih unapređenja, ali i kontinuiranu edukaciju svih pružalaca pomoći i podrške žrtvama, pa i pripadnika policije.


Trgovina ljudima i dalje većim delom neregistrovana

Prema zvaničnim statistikama, prošle godine u Srbiji je identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima. Godinu dana ranije bilo ih je 57, a 2019. godine 39. Međutim, stvaran broj žrtava je oko deset puta veći, rečeno je na diskusiji koju je danas povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku.


Ostvareni pomaci u unapređenju prava i položaja žrtava

Nacionalna strategiju za unapređenje položaja žrtava i svedoka za period 2020-2025. godine, koja se realizuje kroz Akcioni plan uspešno se sprovodi, konstatovano je na stručnom skupu koji je povodom Evropskom dana žrtava krivičnih dela organizovan a u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela“ koji finansira Evropska unija, a kao izabrani partner ministarstva pravde sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.


Evropski dan žrtava – nacionalna strategija daje rezultate

Pristup pravdi u kojem se žrtva stavlja u središte krivično-pravnog postupka, opredeljenje je koje je prihvatila i Srbija, a u poslednje četiri godine ostvarila i značajne napretke.


Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija EU obeležavaju Evropski dan žrtava krivičnih dela uz doprinos Srbiji u boljem tretmanu žrtava

Povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela koji se obeležava 22. februara, na stručnoj panel diskusiji koju je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji konstatovan je pozitivan trend u unapređenju podrške žrtvama i zaštiti njihovih prava pred pravosuđem i policijom u Srbiji.


Unapređenje položaja žrtava i svedoka u krivičnopravnom sistemu

Pristup pravdi u kojem se žrtva stavlja u središte krivično-pravnog postupka, opredeljenje je koje je prihvatila i Srbija, a u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela“ koji finansira Evropska unija, a kao izabrani partner ministarstva pravde sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji - u poslednje četiri godine ostvarila i značajne napretke.


Efikasnija zaštita žrtava kriminala u sudskim postupcima

Pristup pravdi u kojem se žrtva stavlja u središte krivično-pravnog postupka, opredeljenje je koje je prihvatila i Srbija. U skladu sa Nacionalnom strategijom i pratećim Akcionim planom ostvaruje se napredak u unapređenju položaja žrtava i svedoka, a značajnu pomoć u ovom procesu pružaju Evropska unija i Misija OEBS-a u Srbiji i kroz projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela“ koji se realizuje već četiri godine.


Misija OEBS-a u Srbiji, uz podršku Evropske unije, organizovala regionalnu stručnu konferenciju na temu postignuća i izazova u unapređenju prava žrtava

Regionalna stručna konferencija na temu postignuća i izazova u unapređenju prava žrtava, koju je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji uz podršku Evropske unije, održana je danas u Beogradu. Konferencija je bila prilika da se podstakne razmena iskustva među pripadnicima akademske zajednice i praktičarima iz regiona sa sličnom pravnom praksom, kao i da se predstave nalazi publikacije naučnih i istraživačkih radova pod naslovom „Žrtva krivičnog dela i krivičnopravni instrumenti zaštite”.


Regionalna konferencija o pravnoj zaštiti žrtava krivičnih dela

Snaženje položaja žrtava krivičnih dela i unapređenje instrumenata njihove pravne zaštite biće u središtu pažnje regionalne konferencije koja će biti održana u Beogradu 22. oktobra.


Pravni položaj žrtava jedna od ključnih tema jubilarnog savetovanja

Jubilarno, šezdeseto redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, ove godine će biti posvećeno krivično pravnoj zaštiti žrtava, pravosuđu u doba pandemije korone i Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika nakon 15 godina primene.


Viši sud u Nišu: Videkonferencijska oprema za svedočenje obezbeđuje više pravde za žrtve

Izvršenje krivičnog dela na žalost, najčešće nije i poslednja trauma za žrtve. One neretko prolaze i kroz sekundarnu viktimizaciju, nedovoljno razumevanje okoline, ali i duge i isrcpljujuće postupke u kojima iskaze daju nekoliko puta. Zato je opremanje specijalnih prostorija za svedočenje i videokonferencijka oprema koja obezbeđuje da posebno osetljivi svedok iskaz daje van sudnice i susreta sa optuženim, važan korak u ostvarenju prava žrtava i svedoka.


Videokonferencijsko svedočenje u Višem sudu i Višem javnom tužilaštvu u Nišu

Najsavremenija videokonferencijska oprema i posebno opremljene prostorije za svedočenje oštećenih od ove godine postoje u pet Viših sudova u Srbiji, od kojih je jedan i Viši sud u Nišu.


Formirano koordinaciono telo za podršku žrtvama krivičnih dela

Vlada Republike Srbije, 22. aprila 2021. godine, donela je odluku o osnivanju Koordinacionog tela za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima, čiji je zadatak kontinuirano praćenje i unapređivanje podrške žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima. Osnivanje koordinacionog tela deo je realizacije Akcionog plana vezanog za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja žrtava krivičnih dela i svedoka, donesene jula prošle godine.


Videokonferencijsko svedočenje omogućava zaštitu žrtve i kvalitetniji postupak

Slučajevi trgovine ljudima u ovoj godini su najbrojniji postupci u Višem sudu u Novom Sadu u kojima su oštećeni dobijali status posebno osetljivih svedoka i mogućnost da svedoče putem video-konferencijske veze u krivičnom postupku. Isti je slučaj i u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu gde je samo u ovoj godini pokrenuto čak 12 postupaka vezanih za trgovinu ljudima, sa većim brojem oštećenih. To ukazuje da je tokom pandemije korone i u Srbiji i Vojvodini, kao i u svetu, uočen trend povećanja krivičnih dela trgovinom ljudima.


Sa medijima o značaju i načinu funkcionisanja videokonferencijskog svedočenja

Mogućnost svedočenja putem video-linka u krivičnom postupku dobila je svoju praktičnu realizaciju u pravosuđu Republike Srbije od marta 2021. godine, uvođenjem savremene videokonferencijske opreme. Jedan od pet viših sudova u kojima je ova oprema instalirana je i Viši sud u Novom Sadu koji će na vebinaru za medije predstaviti način funkcionisanja videokonferencijskog svedočenja u krivičnim postupcima u ovom sudu.


Evropski dan žrtava krivičnih dela - Viši sudovi dobili opremu za videokonferencijsko svedočenje žrtava

Evropski dan žrtava kriminala u Srbiji ove godine obeležava konkretnim pomakom u pogledu zaštite žrtava i svedoka krivičnih dela u okviru sudskog postupka. Prvih pet viših sudova u Srbiji dobilo je video-konferencijsku opremu i posebno opremljene prostorije u kojima će biti omogućeno svedočenje žrtava i svedoka putem audio-video linka.


Zaštita žrtava od sada i videokonferencijskim svedočenjem

Povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela koji se obeležava 22. februara, Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija EU u Srbiji uručili su opremu za svedočenje žrtava i svedoka putem videokonferencijske veze za pet sudova u celoj zemlji, sa ciljem jačanja nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima.


Prošle godine 15.933 žene žrtve nasilja u Srbiji

Istraživanje UN Women o nasilju nad ženama u Srbiji pokazalo je da država ima dobar pravni i institucionalni okvir, ali da je potrebno jačati kapacitete stručnjaka i obezbediti odgovarajuća finansijska sredstva za adekvatan odgovor na slučajeve nasilja, saopštila je danas ta organizacija.


Broj telefona za prijavu nasilja nad ženama u 5.000 liftova u Beogradu

Srbija je i ove godine deo globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju svake godine od 25. novembra (Međunarodnog dana borbe protiv nasilja and ženama) do 10.decembra (Dan ljudskih prava) obeležava preko 1.700 organizacija u više od 100 država sveta.


Nema ljudskih prava bez poštovanja prava žena

Predsednica Кoordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da se ne može govoriti o punom poštovanju i ostvarenju ljudskih prava sve dok postoje različiti oblici diskriminacije i negiranja principa rodne ravnopravnosti.


Podrška žrtvama u uslovima pandemije

Nasilje u uslovima pandemije predstavlja izuzetan izazov i za pružanje adekvatne podrške žrtvama, a da bi se situacija popravila nužna je intenzivnija saradnja institucija sistema, ali i svih segmenata društva, transparentniji rad, ujednačavanje kriterijuma i povezivanje evidencija, te posebno posvećivanje pažnje položaju žena, dece i drugih posebno osetljivih kategorija žrtava.


Međunarodni dan borbe protiv femicida

Najmanje 22 žene od početka 2020. godine ubio je partner ili drugi član porodice, a u još pet slučajeva postoji sumnja da se radi o femicidu, podaci su koje je povodom Međunarodnog dana borbe protiv femicida objavila nevladina ogranizacija Autonomni ženski centar.


Savet Evrope: Ne smemo dozvoliti da dom ponovo postane mesto straha

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, generalna sekretarka Saveta Evrope (SE) Marija Pejčinović Burić izjavila je da su zabrane kretanja radi suzbijanja korona virusa uticale na rast nasilja nad ženama i da treba preduzeti korake kako bi se obezbedilo da dom ne postane ponovo mesto straha.


EU izdvaja 14,2 miliona evra za socijalno stanovanje i aktivnu inkluziju osetljivih grupa u Srbiji

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) pozvali su jedinice lokalne samouprave u Srbiji da podnesu prijave za projekte socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije, za koje je predviđen budžet od 14,2 miliona evra.


ASTRA: Trgovina ljudima se ne smanjuje, deca čine gotovo 60 odsto žrtava

Deca čine gotovo 60 odsto žrtava trgovine ljudima koje su izložene seksualnoj eksploataciji, saopšteno je iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi problemom trgovine ljudima.


Obeleženo 20 godina Sigurne kuće

U Beogradu je obeleženo dvadeset godina od osnivanja prve Sigurne kuće u Srbiji, a ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević poručila je da sve institucije u državi treba da rade kao tim kako bi nasilje u porodici na vreme bilo prepoznato, a počinioci kažnjeni.


Astra upozorila na porast broja žrtava trgovine ljudima

Organizacija Astra je, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima - 18. oktobra, saopštila da je u Srbiji od početka godine identifikovana 41 žrtva trgovine ljudima, što je značajan porast u odnosu na prošlu godinu kada je zvanično potvrđeno 39 žrtava.


Podrška žrtvama – učenje na daljinu

Ekspertski edukativni program projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” nastavljen je kroz online obuke za trenere koji će obučavati buduće pružaoce pomoći i podrške žrtvama i svedocima.


Apel ombudsmana: Pregled lekara sudske medicine za žrtve nasilja u porodici

Žrtvama porodičnog nasilja potrebno je omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine, apel je koji je Zaštitnik građana uputio povodom predstavljanja izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.


Odgovorno izveštavanje korak napred za žene žrtve nasilja

U čak 40 odsto izveštaja o nasilju nad ženama, objavljenih u 2019. godini, mediji su koristili senzacionalističke ili stereotipne izraze za nasilje, žrtvu ili nasilnika, dok je više od trećine medijskih tekstova sadržalo detalje nasilja ili ubistva.


Komunikacija u doba korone – trening

Pandemija COVID 19 izmenila je život čitavog sveta, a kako fizička distanca postaje jedna od glavnih mera zdravstvene zaštite, komunikacija dobija sve više na značaju. To, međutim, znači da deo „nove normalnosti“ čini sve veće prisustvo komunikacije na daljinu, pa se tome prilagođavaju i svi vidovi aktivnosti.


Zaštita žrtava i video-konferencijskim svedočenjem

Prvih pet viših sudova u Srbiji uskoro će dobiti savremenu video-konferencijsku opremu koja omogućava svedočenje putem audio-video linka, čime se izbegava sekundarna viktimizacija žrtava i svedoka i njihovo neposredno susretanje sa optuženim pre, tokom i posle glavnog pretresa.


U izveštajima o nasilju nad ženama mediji otkrivaju identitet žrtava

U polovini izveštaja o nasilju prema ženama mediji su otkrili identitet preživele, odnosno žrtve, ili članova njene porodice, a u čak 40 procenata objava korišćeni su senzacionalistički ili stereotipni izrazi za nasilje, žrtvu ili nasilnika, pokazala je Analiza medijskih objava o problemu nasilja prema ženama u 2019. godini.


Usvojena Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka

Vlada Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020–2025. godine i Akcioni plan kojim se uređuje način njenog sprovođenja.


Broj žrtava trgovine ljudima u porastu

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležila je i crna statistika. U prvom kvartalu 2020. godine identifikovane su 34 žrtve trgovine ljudima, dok je, poređenja radi, tokom čitave 2019. godine identifikovano 39 žrtava iz ove grupe.


Naslovna strana kao podrška žrtvama porodičnog nasilja

Problem ubistava žena u porodičnom nasilju aktuelizovala je krajem juna naslovna strana nedeljnog izdanja dnevnog lista „Blic” koju je činio spisak 321 imena i prezimena žena koje su u porodičnom nasilju stradale u Srbiji u poslednjih 10 godina.


Pašalić: U Srbiji nema sistemske torture

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik građana je konstatovao da u Srbiji ne postoji sistemska tortura, već pojedinačni slučajevi, i istakao unapređenje zaštite prava lica lišenih slobode.


Predstavljena strategija EU u oblasti prava žrtava krivičnih dela

Evropska komisija je predstavila prvu strategiju EU u oblasti prava žrtava krivičnih dela čiji je cilj obezbediti da se sve žrtve krivičnih dela mogu potpuno pouzdati u svoja prava, nezavisno od toga gde je u EU krivično delo počinjeno. Takođe, na primenu propisa EU o pravima žrtava posebno se podstiču i sve države kandidati i budući kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.


Dan borbe protiv nasilja nad starijima

Iako je nasilje nad starijima prepoznato kao društveni problem pre 45 godina, kada je 1975. godine prvi put spomenuto u Britanskom naučnom žurnalu kao zlostavljanje bakica (granny battering), svet 15. jun obeležava od 2011. godine kada su Ujedinjene nacije proglasile Dan borbe protiv nasilja nad starijima.


Strategija za prevenciju nasilja nad decom

Vlada Srbije je usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine. Ovaj novi dokument, realizovan uz podršku Unicefa, akcenat celokupnog delovanja stavlja na sistematski preventivni rad svih institucija, ali i kontrolu realizacije definisanih mera.


Dan sećanja na žene žrtve nasilja

Već tri godine Srbija obeležava 18. maj kao nacionalni Dan sećanja na žene žrtve nasilja, ali uprkos izmenjenim zakonima i pooštrenim kaznama, još uvek nema razvijen rad na prevenciji, a mediji i dalje u velikoj meri kreiraju atmosferu u kojoj se nasilje toleriše.


OEBS: Kriza izazvana pandemijom korone utiče i na trgovinu ljudima

Specijalni predstavnik i koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u izjavi od 02. aprila (CIO.GAL/44/20), istakao je da je uticaj krize COVID-19 na trgovinu ljudima duboko zabrinjavajući. Bez hitne i ciljane akcije, ova zdravstvena i ekonomska kriza preti da postane i kriza trgovine ljudima.


Za 6 meseci 1.902 građana dobilo besplatnu pravnu pomoć

U prvih šest meseci primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, najvećim brojem zahteva građani su tražili pomoć u parničnim i upravnim postupcima, a veliki broj zahteva stigao je i za žrtve nasilja u porodici.


Važno je prijaviti nasilje i u vanrednom stanju

Nacionalni SOS telefon je u prvom mesecu vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa, pozvonio 200 puta. Istovremeno policija beleži upola manje krivičnih dela tokom vanrednog stanja nego prošle godine u martu i aprilu.


OEBS: Zaštiti žene i decu od porodičnog nasilja i u izolaciji

BEČ/KOPENHAGEN/VARŠAVA - Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju pozvala je danas vlade da preduzmu mere radi zaštite žena i dece imajući u vidu zabrinjavajući porast porodičnog nasilja usled preporuka u mnogim zemljama da se zbog pandemije korona virusa ostane kod kuće i u samoizolaciji.


MUP reaguje na nasilje bez obzira na vanredne okolnosti

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović - Ivković istakla je večeras da Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa u svim slučajevima nasilja u porodici, bez obzira na vanredne okolnosti, i apelovala da se prestane sa širenjem dezinformacija.


Žene su i dalje dominantne žrtve porodičnog nasilja

U tri četvrtine slučajeva nasilja u porodici žrtve su žene, pokazuju i poslednji podaci Ministarstva pravde. U januaru ove godine registrovano je 1.750 slučajeva nasilja u porodici, a od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1. juna 2017, do kraja januara ove godine, razmotreno više od 132.600 slučajeva porodičnog nasilja.


Podrška žrtvama – trening za buduće držaoce obuka

Vršac - U okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” u Vršcu je održan dvodnevni trening za buduće držaoce obuka pružaocima podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela.


Evropski dan žrtava krivičnih dela, 22. februar - „ODNOS PREMA ŽRTVAMA - TEST ZA SVE NAS“

Evropski dan žrtava kriminala u Srbiji obeležava se jubilarni, petnaesti put, a cilj mu je da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe, učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.


Smernice za naknadu štete žrtvama predstavljene i u Novom Sadu

Efikasniji sudski postupci, ostvarenje prava žrtava krivičnih dela i unapređenje sudske prakse u oblasti naknade štete žrtvama krivičnih dela, bile su osnovne teme stručnog skupa koji je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” održan u Novom Sadu.


Nasilje nad ženama – problem društva

Srbija je četvrtu godinu zaredom deo globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, čiji je cilj da se celom svetu posebno skrene pažnju na značaj borbe protiv nasilja. Ovo je na početku kampanje, naglasila potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović koja se u narandžastom autobusu kampanje od hotela Moskve do Slavije vozila sa šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem, predstavnicima diplomatskog kora i Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.


Narandžasti autobus otvara kampanju protiv nasilja nad ženama

U okviru kampanje „16 dana aktivizima protiv nasilja nad ženama” od 25. novembra do 10. decembra, ulicama – Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca kružiće brendirani narandžasti autobusi sa porukama „Otvori oči, prijavi nasilje”, „Možda je i tvoja sestra doživela nasilje”.


Edukacijom do efikasnijih postupaka za naknadu štete žrtvama

Unapređenjem sudske prakse žrtve teških krivičnih dela će lakše moći da ostvare pravo na naknadu štete nego što su to činile do sada, kada su najčešće upućivane na dugotrajne parnice. Ovo će obezbediti primena „Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom i parničnom postupku” koje je izradila Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda (VKS), a čiju izradu i publikovanje je obezbedila Misija OEBS-a u Srbiji.


Usklađivanje zakonodavstva sa Direktivom o pravima žrtava

U skladu sa nacrtom Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela i Akcionim planom, Misija OEBS-a u Srbiji je u okviru trogodišnjeg „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji finansira Evropska unija, koordinirala i formiranje još dve ekspertske grupe koje će raditi na nacrtima neophodnih izmena i dopuna krivičnopravnih i pravosudnih zakona i pratećih podzakonskih akata.


Za pola godine identifikovano 65 žrtava trgovine ljudima

Za prvih šest meseci ove godine u Srbiji je indentifikovano 65 žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, rekla je Tanjugu direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić. Ona je precizirala da su od toga čak 53 slučaja, u kojima su identifikovane žrtve, te da je u 19 slučajeva u pitanju bila seksualna a u 19 radna eksploatacija.


Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Žrtve moraju ostvariti pravdu, uključujući pravo na kompenzaciju, poručuje Generalni sekretar Saveta Evrope. Povodom obeležavanja 13. EU dana borbe protiv trgovine ljudima Evropska komisija poziva države članice da okončaju nekažnjivost trgovaca tako što će pojačati mere prevencije i dovođenje počinilaca pred lice pravde.


Zajedno u borbi protiv ropstva

Tri međunarodne organizacije pozvale su danas sve građane da se priključe borbi protiv modernih vidova ropstva, uoči sutrašnjeg Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Ovu izjavu dali su šefovi Međunarodne radničke organizacije (ILO), Međunarodne organizacije za migraciju (IOM) i OEBS-a.


Predstavljanje smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama krivičnih dela

Mogućnost ostvarivanja prava na naknadu štete u krivičnom postupku predstavlja jedan od preduslova za uspostavljanje krivičnopravnog sistema fokusiranog na potrebe žrtava krivičnih dela. Zato je značajna pažnja na ovogodišnjim „Sudijskim danima“, godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije, bila posvećena i predstavljanju „Smernica za unаprеđеnjе sudskе prаksе u pоstupcimа zа nаknаdu štеtе žrtvаmа tеških krivičnih dеlа u krivičnоm pоstupku“.


Besplatna pravna pomoć za ranjive kategorije društva

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći danas je stupio na snagu i korisnici socijalne pomoći ili dečjeg dodatka, pripadnici ranjivih grupa – izbeglice, žrtve nasilja, žrtve trgovine ljudima, moći će da dobiju pomoć koja će biti plaćena iz budžeta.


„Sudijski dani” o pravosuđu danas

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2019“ održaće se u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji. Teme Savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.


Dugo najavljivana besplatna pravna pomoć počinje od oktobra

Pravo na besplatnu pravnu pomoć od 1. oktobra imaće oko 600.000 građana. Time će se isključivo baviti advokatura i službe pravne pomoći u lokalnim samoupravama. Predmeti će iz opštinskih kancelarija biti upućivani advokatima sa liste. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović kaže za RTS da je to prvi sistemski zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji.


U novoj školskoj godini 74 savetnika za zaštitu od nasilja u školama

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo je da će od nove školske godine angažovati 74 savetnika za zaštitu od nasilja u školama. Ovi savetnici će proći dodatnu obuku o propisima i procedurama u oblasti zaštite od nasilja, prava, odgovornosti i obaveze zaposlenih i dece, odnosno učenika i roditelja.


Niška policija osnažuje žrtve da prijave porodično nasilje

U cilju osnaživanja žrtava da prepoznaju i prijave porodično nasilje Policijska uprava u Nišu počela je tromesečnu akciju „Reci NE nasilju u porodici”.


Šesnaest žrtava trgovine ljudima, polovina maloletnice

U prvoj polovini ove godine u Srbiji je registrovano šesnaest žrtava trgovine ljudima, među njima osam maloletnica, koje su bile žrtve seksualne eksploatacije i prinudnih brakova, saopštio je „IBS SA - Biro za borbu protiv trgovine ljudima”.


Srbija ima spremnu Strategiju za zaštitu žrtava krivičnih dela

U Evropi godišnje 75 miliona ljudi postaju žrtve nasilnika, silovatelja, pljačkaša. Svaka žrtva koja dobije podršku i šansu da nastavi život sa što manje posledica, kažu stručnjaci, i zato je država u obavezi da obezbedi sistem podrške žrtvama. Srbija ima spremnu Strategiju za zaštitu žrtava i svedoka krivičnih dela, a pripremljen je i predlog akcionog plana za prve tri godine srpovođenja strategije.


Treća medijska radionica o unapređenju prava žrtava

Niš - „Od januara 2012. godine do maja 2019. godine SOS telefon u Srbiji je primio 36 770 poziva od strane 5589 klijenata koji su prijavili neki vid trgovine ljudima i zlostavljanja. Postupajući po tim pozivima identifikovano je 504 žrtava trgovine ljudima. Od tog broja 34 posto bila su deca” – ovo su neki od podataka koje je iznela Marija Anđelković direktorka nevladine organizacije „Astra” na medijskoj radionici koju je u Nišu, u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” organizovala Misija OEBS-a u Srbiji.


Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja

Brisel - Najnovije istraživanje OEBS-a pokazuje da je 70 procenata žena sa teritorije Zapadnog Balkana, Moldavije i Ukrajine doživelo neki oblik nasilja. „Gotovo polovina žena u Srbiji je izložena nekom vidu nasilja”, kaže Marija Babović, profesor Univerziteta u Beogradu.


Senzacionalističko izveštavanje je opasnost od ponovne viktimizacije žrtava

Novi Sad - Pored informativne mediji imaju i značajnu edukativnu ulogu, a od načina izveštavanja u velikoj meri zavisi i senzibilizacija javnosti. Upravo zato važan deo sprovođenja projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” predstavlja i razvoj saradnje sa medijima, ali i unapređenje njihovih znanja o pravima i podršci žrtvama. U tom cilju, posle seminara u Beogradu, druga medijska radionica održana je u Novom Sadu, a prisustvovali su joj predstavnici medija iz više gradova u Vojvodini.


Profesionalno izveštavanje važan vid podrške žrtvama

Beograd - Poznavanje prava žrtava, uključujući i pravo na podršku, prvi je korak ka njihovom ostvarenju i u tome je uloga medija veoma važna – jedna je od poruka prve medijske radionice o unapređenju izveštavanja o žrtvama i svedocima krivičnih dela, koja je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” održana u Beogradu.


Istraživanje OEBS predstavljeno u Srbiji: Za trećinu žena nasilje u porodici privatna stvar

Beograd - Oko 85 odsto žena u Srbiji smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava i da je učestalo, a za skoro trećinu (29 odsto) nasilje u porodici je privatna stvar koju treba rešavati u okviru porodice, pokazalo je istraživanje OEBS-a o dobrobiti i bezbednosti žena u jugoistočnoj i istočnoj Evropi koje je danas predstavljeno u Beogradu.


Signalne narukvice za žrtve porodičnog nasilja

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković najavila je da će u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“ biti uvedena nova mera zaštite žrtava porodičnog nasilja – sistem narukvica za žrtve i počinioce nasilja, saopšteno je iz MUP-a Srbije.


OEBS: Svaka druga žena u Srbiji izložena psihičkom nasilju

Brisel - Najnovije istraživanje OEBS-a pokazuje da je 70 procenata žena sa teritorije Zapadnog Balkana, Moldavije i Ukrajine doživelo neki oblik nasilja. „Gotovo polovina žena u Srbiji je izložena nekom vidu nasilja”, kaže Marija Babović, profesor Univerziteta u Beogradu.


Unaprediti položaj žrtava

Misija OEBS-a u Srbiji, Ministarstvo pravde i Delegacija EU obeležili su Evropski dan žrtava kriminala organizovanjem stručne konferencije na kojoj je predstavljen radni tekst nacrta „Nacionalne strategije za unapređenje položaja žrtava i svedoka krivičnih dela 2019 - 2025”.


U podršci žrtvama mediji imaju važnu ulogu

Poznavanje prava, prvi je korak ka njihovom ostvarenju, zbog čega je uloga medija izuzetno značajna i u pogledu osnaživanja položaja i prava žrtava i svedoka krivičnih dela – poruka je koju su članovi radne grupe projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” preneli predstavnicima medija u Srbiji.


Otvorena SOS linija za sprečavanje samoubistava

U Srbiji svake godine oko 1.500 ljudi izvrši samoubistvo, što našu zemlju svrstava na 13. mesto u Evropi, a kako bi se spasili ljudski životi u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, otvorena je Nacionalna SOS linija za prevenciju suicida.

Na telefonski broj 011/7777-000, mogu se javiti oni koji pomišljaju na samoubistvo ili njihova porodica, a sa njima će razgovarati psihijatri, psiholozi, socijalni radnici.


Otvorena nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja

Nacionalna SOS linija 0800 – 222 003 od danas je 24 sata na usluzi svim ženama žrtvama nasilja o kojima će nakon poziva brinuti sve nadležne državne službe do potpunog izlaska iz krizne situacije.


Obeležen Dan ljudskih prava

Svečanošću u beogradskom Muzeju savremene umetnosti obeležen je Dan ljudskih prava, 70 godina od usvajanja Opšte deklaracije UN o ljudskim pravima i završetak Nedelje ljudskih prava, saopštili su organizatori.


Upoznavanje sa švedskim modelom podrške žrtvama

Članovi Radne grupe za izradu Nacionalne strategija za podršku žrtvama i svedocima boravili su početkom decembra u Švedskoj, kako bi se upoznali sa funkcionisanjem jednog od najrazvijenijih sveobuhvatnih sistema u ovoj oblasti.


Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima danas se i u Srbiji obeležava nizom aktivnosti kojima je cilj da javnost Srbije upoznaju sa podacima, trendovima i načinima na kojima se može doprineti otkrivanju i sprečavanju trgovine ljudima.


Podrška žrtvama i svedocima na „Sudijskim danima”

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” predstavljen je i na godišnjem skupu „Sudijski dani”, koji je u Vrnjačkoj Banji okupio 1500 sudija iz cele Srbije.

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je uspostavljanje sveobuhvatnog nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima, sa 1, 5 miliona evra finansira ga Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.


Počeli „Sudijski dani 2018”

Godišnje, trodnevno savetovanje sudija u Srbiji „Sudijski dani 2018" u organizaciji Vrhovnog kasacionionog suda, počelo je danas u Vrnjačkoj Banji. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević poručio je sudijama da je efikasnost u radu i rešavanje predmeta u razumnom roku osnovni za poštovanje osnovnih prava.


Otvara se prvo prihvatilište za žrtve trgovine ljudima

Srbija planira da ove godine otvori prvo Prihvatilište za urgentni smeštaj žrtava trgovine ljudima za šta su obezbeđena sredstva i odgovarajući prostor, saopštilo je Ministarstvo za rad, a povodom 30. jula, Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima organizovan je okrugli sto na temu saradnje državnih organa u zaštiti prava žrtava.


„Oslikavanje slobode" na Dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava danas, nevladina organizacija Astra započela je akciju „Oslikavanje slobode", kako bi informisala lokalne zajednice o postojanju trgovine ljudima u Srbiji, oblicima eksploatacije i načinima prevencije.


Od 30 osoba u porodičnom nasilju usmrćene 23 žene

U toku 2018. godine u okviru porodičnog nasilja ubijeno je ukupno 30 osoba, od čega su 23 žene, a samo u tri slučaja je bilo prijava policiji za nasilje u porodici” – kaže šef Odseka za prevenciju porodičnog nasilja MUP-a Stana Pantelić. U osam slučajeva žene su ubijene nožem, sedam puta uz upotrebu fizičke snage, u tri slučaja je korišćen čvrsti predmet, a u četiri slučaja žene su ubijene vatrenim oružjem, od čega je čak tri oružja bilo u ilegalnom posedu, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.


Predstavnici civilnog društva u UO Projekta „Podrška žrtvama i svedocima“

Članovi Upravnog odbora Projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ postali su i predstavnici organizacija civilnog društva. Projekat sprovodi Ministarstvo pravde, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je da se omogući uspostavljanje nacionalne mreže službi za podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela, kao dela krivičnopravnog sistema u Republici Srbiji. Jedna od najvažnijih aktivnosti jeste izrada Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela i pratećeg akcionog plana za sprovođenje Strategije.


Počeo proces izrade Nacionalne strategije o pravima žrtava i svedoka

Ministarstvo pravde Republike Srbije otpočelo je rad na izradi Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela prvim sastankom Radne grupe na kome su razmotreni svi strateški dokumenti, izveštaji i preporuke u vezi sa aktuelnim stanjem u ovoj oblasti, kao i međunarodna regulativa koja će predstavljati smernice u daljem radu.


Usvojen prvi izveštaj o sprečavanju nasilja nad ženama

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog zaključka o usvajanju izveštaja o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), na predlog Kabineta potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović.


Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Upravnom odboru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji"

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo pravde upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Upravnom odboru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji", koji zajednički realizuju Ministarstvo pravde i Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku podršku Evropske unije.


Svaka treća žena u Srbiji žrtva fizičkog nasilja

Jedna od tri žene u Srbiji bila je žrtva nekog oblika fizičkog nasilja, a svaka druga psihičkog nasilja, saopštila je danas viša savetnica u vladinom Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Ljiljana Lončar.
U proseku na svakih 10 dana je ubijena po jedna žena, a od svih njih je samo 10 odsto zatražilo pomoć ili prijavilo nasilje, navela je Lončar na Konferenciji „Partnerstvom u borbi protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno-zasnovanog nasilja" koja je održana u ambasadi Francuske.


Vladavina prava je stalna obaveza

Vladavina prava je osnovno opredeljenje Srbije i ona predstavlja stalnu obavezu čitavog sistema, a ne samo pravosuđa, istakao je predsenik Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući konferenciju posvećenu obeležavanju početka projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“.


U obezbeđivanju podrške žrtvama već sada možemo više

Predstavnici sudova, tužilaštava i policije su u radnom delu konferencije „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ podelili dosadašnja iskustva i rezultate rada u ovoj oblasti, a više od 150 prisutnih stručnjaka iz različitih delova Srbije koji se neposredno bave pitanjem podrške žrtvama i svedocima, detaljno je upoznato sa ciljevima i komponentama Projekta.