Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ uspostaviće sveobuhvatni nacionalni sistem informisanja, pomoći i podrške žrtvama i svedocima u okviru krivičnopravnog sistema u Srbiji. Projekat će doprineti vladavini prava i jačanju pravosudnog sistema Republike Srbije radi boljeg usklađivanja sa međunarodnim i evropskim pravnim standardima.

To uključuje i pospešivanje institucionalnih reformi i jačanje kapaciteta službi podrške žrtvama i svedocima u policiji, javnim tužilaštvima, sudovima i u organizacijama civilnog društva, kao i ostvarenje njihove efikasne međuinstitucionalne saradnje.

Uspostavljanje ovakvog sistema u skladu je i sa međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije i predviđeno je Akcionim planovima za Poglavlja 23 i 24 za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.

Projekat u vrednosti 1.500.000 evra finansira Evropska unija, a sprovodi ga Misija OEBS-a u Srbiji, kao izabrani partner Ministarstva pravde Republike Srbije.

 

 

Rad na ovom Projektu doprineće i većem ostvarivanju prava oštećenih na osnovu garantovanih minimalnih međunarodnih standarda koji se odnose na podršku žrtvama/svedocima i pristup uslugama pomoći u okviru krivičnog pravosudnog sistema u Srbiji. Posebna pažnja biće posvećena ranjivim grupama koje su izložene sekundarnoj viktimizaciji, kao što su žrtve rodno zasnovanog nasilja, trgovine ljudima ili maloletne žrtve.

 

1
UNAPREĐENJE STRATEŠKOG I ZAKONSKOG OKVIRA – izrada nacionalne strategije o pravima žrtava krivičnih dela sa akcionim planom, uspostavljanje koordinacionog tela za praćenje ovih strateških dokumenata i rad na izmenama i usaglašavanju pravnih propisa u cilju ostvarivanja prava žrtava i svedoka.
2
JAČANJE KAPACITETA državnih institucija i pružalaca podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela kroz kreiranje i sprovođenje različitih obuka i izradu priručnika, kao i širenje mreže institucija i organizacija koje žrtvama i svedocima pružaju podršku.
3
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – izrada jedinstvenog registra pružalaca usluga, razvoj sveobuhvatnog sistema za upravljanje bazama podataka i vođenje predmeta za sve pružaoce usluga i formiranje pozivnog centra.
4
KAMPANJA JAČANJA SVESTI STRUČNE I ŠIRE JAVNOSTI o postojanju, važnosti i ulozi službi za podršku žrtvama u Srbiji, kao i edukacija mreže volontera u ovoj oblasti.