Svi mi možemo postati žrtve krivičnog dela. Kriminal je, nažalost, rasprostranjen i ugrožava pojedinca, njegovu porodicu i okolinu, ali i čitavo društvo.

Žrtva, dakle, može biti neposredna i posredna. Svaka žrtva ima prava, uključujući pravo na pomoć i podršku.

Žrtvu krivičnog dela krivično zakonodavsto u Srbiji definiše pojmom OŠTEĆENI.

Oštećeni je lice čije je lično ili imovinsko pravo krivičnim delom povređeno ili ugroženo. (član 2 Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije)

Krivična dela su definisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije.

 

 

Položaj oštećenog (žrtve) regulisan je pre svega Zakonikom o krivičnom postupku Republike Srbije (u daljem tekstu: ZKP) i to u GLAVI V – OŠTEĆENI, OŠTEĆENI KAO TUŽILAC I PRIVATNI TUŽILAC, koja reguliše sledeća pitanja:

1. Oštećeni - (koga član 2 ZKP definiše kao „lice čije je lično ili imovinsko pravo krivičnim delom povređeno ili ugroženo”)
•    Prava oštećenog (član 50)
•    Prigovor oštećenog (član 51)
•    Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog (član 52)
•    Predlog za krivično gonjenje (član 53)
•    Odustanak od predloga za krivično gonjenje (član 54)
•    Dužnost oštećenog (član 55)
•    Zakonski zastupnik oštećenog (član 56)
•    Pravni sledbenik oštećenog (član 57)

2. Oštećeni kao tužilac (koga član 2 ZKP definiše kao „lice koje je preuzelo krivično gonjenje od javnog tužioca”)
•    Prava oštećenog kao tužioca (član 58)
•    Postavljeni punomoćnik (član 59)
•    Prestanak svojstva oštećenog kao tužioca (član 60)
•    Odustanak od optužbe (član 61)
•    Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca (član 62)

3. Privatni tužilac (koga član 2 ZKP definiše kao „lice koje je podnelo privatnu tužbu zbog krivičnog dela za koje je zakonom propisano krivično gonjenje po privatnoj tužbi”)

•    Prava privatnog tužioca (član 64)
•    Privatna tužba (član 65)
•    Protivtužba (član 66)

Položaj maloletnih žrtava krivičnih dela regulisan je Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (link) ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005) koji sadrži i posebne odredbe o zaštiti dece i maloletnika kao oštećenih u krivičnom postupku.

Zaštita žrtava porodičnog nasilja bliže je uređena  Porodičnim zakonom (čl 197 – 200, "Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), a o pravu žrtava na obaveštenje, besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno o individualnom planu zaštite i podrške govori i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (čl 29 – 31, "Sl. glasnik RS", br. 94/2016)