Унапређење поступања полиције као прве контакт тачке за жртве

Полиција је најчешћа прва контакт тачка жртава и сведока криминала. То додатно указује на потребу континуираног унапређивања поступања полиције у контакту са жртвама и сведоцима кривичних дела. Национална стратегија за унапређење положаја жртава и сведока са пратећим Акционим планом зато подразумева и низ нормативних унапређења, али и континуирану едукацију свих пружалаца помоћи и подршке жртвама, па и припадника полиције.

У оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, МУП Србије је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији формирао Радну групу која је израдила важна нормативна аката која ће допринети унапређеном поступању полиције у контакту са жртвама кривичних дела. Ти акти су: Обавезна инструкција за поступање према оштећенима приликом информисања и процене ризика рањивости и потреба за мерама заштите и подршке, Упитник за процену ризика рањивости и потреба оштећеног и Информативна брошура о правима оштећеног кривичним делом.

Поступање полиције

Циљ Обавезне инструкције је да се у контакту полицијског службеника са оштећеним омогући ефикасно остваривање права на информисање, процену ризика рањивости и потребе оштећеног за мерама заштите и подршке, ради спречавања секундарне виктимизације и застрашивања.

Обавезна инструкција предвиђа и усмено и писано информисање оштећеног, обзирно, примерено и професионално понашање у складу са стандардима полицијског поступања, а то значи и без дискриминације по било ком основу, уз пуно поштовање личности и достојанства жртве, узимајући у обзир степен рањивости и потреба оштећеног, као и ризике од секундарне виктимизације и застрашивања.

Информисање жртве

Када је у питању информисање жртве полицијски службеник оштећеног информише о правима у складу са његовим статусом у предистражном поступку, о надлежностима полиције у поступку и упућује на специјализоване службе, институције и организације које пружају подршку оштећенима кривичним делима.

Све ово важи и за ситуације у којима је оштећени малолетно лице, с тим што је у таквим ситуацијама обавезно присуство родитеља или другог законског заступника. Изузетак су ситуације у којима су ова лица спречена да присуствују, а тада је нужно да се обезбедити присуство представника органа старатељства (центра за социјални рад).

Приликом поступања према малолетном лицу, полицијски службеник се приоритетно придржава принципа најбољег интереса детета у односу на интерес свих других у заједници (родитеља или другог законског заступника, представника државних органа и организација, медија и др.).

Индивидуална процена жртве

Како ни једна ситуација није иста, а сваки човек, па и оштећени има специфичности, светски стандарди и Директива Европске уније налажу индивидуалну процену жртве. У том смислу и полицијски службеници имају обавезу да изврше благовремену и индивидуалну процену ризика рањивости и потреба оштећеног, ради индивидуализованог приступа у поступању са оштећеним и предузимања мера усмерених на спречавање секундарне виктимизације и упућивање оштећеног на услуге подршке и помоћи утврде специфичне потребе заштите жртве.

Индивидуална процена се спроводи уз претходно информисање оштећеног о циљевима и поступку процене, искључиво уз претходну сагласност оштећеног и на основу Упитника за процену ризика, рањивости и потреба оштећеног.

Обавеза полицијског службеника је да, након што је извршио индивидуалну процену рањивости оштећеног лица, о томе информише оштећеног (а у случају малолетних лица и родитеља односно законског заштитника) о извршеној процени и да у упитник констатује да ли су сагласни или не са резултатом процене.

Упитник за процену ризика рањивости и потреба оштећеног попуњава полицијски службеник који подноси кривичну пријаву или извештај надлежном тужилаштву. Попуњени упитник доставља ће се у прилогу кривичне пријаве или извештаја.

Информативна брошура

У трећем кораку, а у зависности од врсте исказаних потреба оштећеног, полицијски службеник који је спровео индивидуалну процену, уручиће оштећеном информативну брошуру о правима оштећеног у кривичном поступку и упутити га на најближу службу за информисање, помоћ и подршку оштећенима или у другу институцију или организацију која пружа ону врсту помоћи и подршке за којима је оштећени исказао потребу.

Информативна брошура о правима оштећеног пунолетног и малолетног лица у кривичном поступку даје се оштећеном од стране полицијског службеника који прикупља обавештења о догађају.

Имајући у виду да оштећени односно жртва имају право на информацију која је саопштена на јасан и разумљив начин, полицијски службеник који оштећеном лицу уручи Информативну брошуру о правима оштећеног кривичним делом има обавезу и да провери да ли је то лице разумело информације наведене у брошури и уколико буде потребно додатно их објасни на начин који је разумљив оштећеном.

Поред тога ради се на континуираној едукацији полицијских службеника која ће допринети даљем унапређењу поступања полиције у контакту са оштећенима. Ово се пре свега односи на јачање стручних капацитета у области права жртава кривичних дела у Републици Србији и то дефинисањем програма и спровођења обука у области „Права жртава“ за полицијске службенике у функцији контакт тачака, као и програма едукације о адекватној комуникацији са жртвама кривичних дела. Програм инструктивних семинара за полицијске службенике почиње већ овог пролећа.

На овај начин поступак поступања полиције у контакту са жртвом кривичног дела у потпуности је усклађен са светским стандардима у овој области.« Назад