Нови акциони план за спровођење стратегије за подршку жртвама

Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела један од посебних приоритета Министарства правде, усклађен са опредељењем Србије са обезбеди приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка. Том циљу је посвећена и Национална стратегија за унапређење положаја оштећених у кривично правном поступку, која се спроводи по јасно дефинисаним акционим плановима.

Будући да је претходни акциони план обухватао период до краја 2022. године, Радна група коју је формирало Министарство правде завршава израду новог двогодишњег Акционог плана.

У Националној стратегији истакнута су три кључна циља, а то су: успостављање националне мреже служби за подршку, унапређење заштите и подршке жртава и сведока кривичних дела и активан рад на подизању свести у друштву о правима жртава и сведока.

У претходним годинама остварен је значајан напредак у остварењу ових циљева, али и констатовано да је заштита жртава још увек недовољно систематична, неуједначена и недовољно доступна, што би требало постићи и изменама које су предвиђене изменом Закона о кривичном поступку, Кривичног законика, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и Законом о извршењу кривичних санкција. Све ово у виду има и нови Акциони план за спровођење Националне стратегије.

У том циљу Мисија ОЕБС-а у Србији, као изабрани партнер министарства правде за спровођење пројекта „Подршка жртвама и сведоцима“ који финансира ЕУ, организовала је дводневни стручни скуп на коме су чланови Радне групе на којем су чланови дефинисали конкретне активности за реализацију циљева и мера дефинисаних Стратегијом, а који ће садржати Акциони план за период 2023. – 2025. године. Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ спроводи се од 2018 године, а финансира га Европска унија.

Радном групом председава помоћник министра правде Бранислав Стојановић, а чланови су и представници Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Врховног касационог суда, Високог савета судства, Републичког јавног тужилаштва, Државног већа тужилаца, Адвокатске коморе Србије, Института за криминолошка и социолошка истраживања и организација цивилног друштва (АСТРА, YУЦОМ-Комитет правника, НВО “Да се зна!” и Центар за несталу и злостављану децу).

Министарство правде ће Предлог нацрта Акционог плана по усвајању упутити Влади, након чега ће отпочети консултативни процес односно бити покренута Јавна расправа о овом стратешком документу.

 « Назад