Европски дан жртава кривичних дела - Виши судови добили опрему за видеоконференцијско сведочење жртава

Eврoпски дaн жртaвa криминaлa у Србиjи ове године обележава конкретним помаком у погледу заштите жртава и сведока кривичних дела у оквиру судског поступка. Првих пет виших судова у Србији добило је видеоконференцијску опрему и посебно опремљене просторије у којима ће бити омогућено сведочење жртава и сведока путем аудио-видео линка.

„Жртва ће бити физички одвојена од осталих учесника кривичног поступка, а у посебној просторији која одише амбијентом пријатног дневног боравка осећаће се безбедно, што омогућава квалитетан исказ пред судом односно органом поступања“ – објашњава Александар Степановић, председник Вишег суда у Београду.

На овај начин избегава се секундарна виктимизација жртава и сведока и њихово непосредно сусретање са оптуженим пре, током и после главног претреса. Уједно, ово доприноси и давању квалитетнијих исказа пред судом.

„Често се дешава да од њиховог исказа заправо зависи и сам исход кривичног поступка, а неретко и суских одлука. У том смислу мислим да треба да се створи атмосфера у којој ће сведоци и жртве моћи да се осећају слободно, да могу да своју изјаву пред судом дају без трауматичног поњављања последица које пролазе приликом сведочења у судском поступку, нарочито када се ради о најтежим кривчним делима против живота и тела, против полиних слобода.“ – наглашава Степановић.

Чињеница да се тако дат исказ снима, значи и да жртва не мора, да више пута током поступка понавља свој исказ, као што је то до сада био чест случај.

„Свако такво сведочење представља и понављање стресне ситуације. Уз помоћ ове опреме поступак је и за жртве и за сведоке много безболнији, чиме се убрзава и процес опоравка жртве“ – истиче Љубинка Марковић, психолог и судски саветник Вишег суда у Београду.

Видеоконференцијска опрема у вредности од 150.000 евра, обезбеђена је у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији“ који финансира Европска унија, а спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији као изабрани партнер Министарства правде.

Донација представља и допринос ефикаснијем раду правосудног система, јер отвара могућност умрежавања више различитих судова.

Александар Степановић, Председник Вишег суда у Београду, Александар Степановић указује и да се овим умрежавањем судова елиминише и потреба да сведок који живи у другом граду путује да би сведочио, те да се ово односи и на регионална суђења, па и на поступке пред иностраним органима.

Све ово убрзава поступке и смањује трошкове, а у ситуацији пандемије умањује и епидемиолошке ризике.

Значајно је и то што на овај начин непосредну комуникацију са жртвом или сведоком води искључиво судија.

„Питања, наравно, могу постављати сви они који су процесно у тој могућности, али ће судија прилагодити питања, искључити све оне факторе који дестабилишу оштећеног, који су пежоративни или на било који начин жртву могу учинити емоционално нестабилном и неспособном да да прави одговор“. – објашњава судски саветник Љубинка Марковић.

Eврoпски дaн жртaвa криминaлa обележава се широм Европе од 1991. године, a циљ му je дa сe пoслeдицe кoje жртвe криминaлитeтa трпe, учинe видљивим ширoj jaвнoсти и дa сe друштвo пoдстaкнe дa eфикaсниje и пoтпуниje зaштити прaвa жртaвa.

Процене су да у Eвoпи нa гoдишњeм нивoу oкo 75 милиoнa људи пoстaну жртвe криминaлa. У периоду пандемије регистрован је и додатни пораст криминала, што зaбрињaвa, aли и oпoмињe дa држaвe и свaкo друштвo oвoм питaњу мoрajу дa пoсвeтe још вишe пaжњe.« Назад