Smernice za naknadu štete žrtvama – Beograd

Unapređenjem sudske prakse žrtve teških krivičnih dela će lakše moći da ostvare pravo na naknadu štete nego što su to činile do sada, kada su najčešće upućivane na dugotrajne parnice. Ovo će obezbediti primena „Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom i parničnom postupku” koje je izradila Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda (VKS), a čiju izradu i publikovanje je obezbedila Misija OEBS-a u Srbiji.

Ove Smernice su najpre predstavljene na Sudijskim danima u Vrnjačkoj banji, a u cilju podrobnijeg upoznavanja što većeg broja sudija, tužilaca, advokata i drugih učesnika u procesima, od novembra je počela i serija prezentacija u nekoliko gradova u Srbiji.

Prva stručna prezentacija koja će doprineti efikasnijim postupcima naknade štete održana je u Beogradu, a prisustvovali su predstavnici Viših javnih tužilaštava Beograda, Smedereva, i Valjeva, kao i Viših sudova u Beogradu, Pančevu i Smederevu.

Pored opštih uputstava i objašnjenja koja sadrže Smernice, učesnici skupa posebnu pažnju su posvetili delu koji predstavlja konkretan priručnik o postupanju, odnosno donosi model naredbe o veštačenju, model dela izreke presude u kom se odlučuje o imovinskopravnom zahtevu, kao i relevantne primere iz sudske prakse građanskih odeljenja iz predmeta naknade štete nastale kao posledice krivičnog dela.

Predstavljanje Smernica realizuje se kao deo projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde.« Nazad