Misija OEBS-a organizovala regionalnu konferenciju

Regionalna stručna konferencija na temu postignuća i izazova u unapređenju prava žrtava, koju je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji uz podršku Evropske unije, održana je danas u Beogradu.

Konferencija je bila prilika da se podstakne razmena iskustva među pripadnicima akademske zajednice i praktičarima iz regiona sa sličnom pravnom praksom, kao i da se predstave nalazi publikacije naučnih i istraživačkih radova pod naslovom „Žrtva krivičnog dela i krivičnopravni instrumenti zaštite”. Događaju je prisustvovalo oko 60 stručnjaka i praktičara u krivičnopravnoj oblasti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije.

„Ova konferencija, koju podržava Misija OEBS-a, posvećena je položaju i pravima najranjivijih učesnika u krivičnom postupku – žrtvama krivičnih dela. U okviru svog mandata, Misija OEBS-a pomaže Srbiji da unapredi strateški okvir i kapacitete za uspostavljanje potpuno funkcionalne nacionalne mreže za podršku žrtvama, u skladu sa obavezama u okviru OEBS-a i međunarodnim standardima”, izjavila je Sara Gruen, zamenica šefa Misije OEBS-a u Srbiji, na otvaranju konferencije.

„U savremenom svetu, koji odlikuje savremen ritam života i kretanja, procenjuje se da u Evropskoj uniji svake godine 75 miliona ljudi, odnosno 15% stanovništva Unije, postaju žrtve krivičnih dela. Ljudi koji postanu žrtve krivičnih dela imaju čitav niz potreba, koje se razlikuju od žrtve do žrtve, te današnja politika Evropske unije od pravosudnih sistema zahteva da kao minimalan standard obezbede pristup zasnovan na žrtvama. To podrazumeva, između ostalog, i potrebu žrtava i njihovih porodica da budu informisani o svojim pravima, da im se pruži socijalna i psihološka podrška i obezbedi finansijska naknada štete. U Srbiji je primećeno nekoliko pozitivnih novina u oblasti proceduralnih prava, dok je napredak u nekoliko drugih oblasti sporiji, o čemu svedoči i najnoviji Godišnji izveštaj Evropske komisije. Kroz projekte kao što je ovaj o kojem danas razgovaramo, Evropska unija nastoji da podstakne Srbiju da se dodatno usmeri na ovu oblast, što podrazumeva i staranje o tome da žrtve krivičnih dela prime naknadu štete u krivičnom postupku,” istakla je Leoneta Pajer iz Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Konferencija je bila prilika da se ispitaju sva aktuelna pitanja u vezi sa podrškom žrtvama, kao i da se oceni usaglašenost krivičnopravnih sistema u Srbiji i drugim zemljama regiona sa međunarodnim standardima. Na događaju su učesnici obavešeteni i o trenutnom stanju u sprovođenju Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela 2020–2025. godine, koje Misija OEBS-a podržava kroz aktivnosti na projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, finansiranom od strane Evropske unije.

Naglasivši značaj poštovanja osnovnih prava žrtava – od kojih su mnoga već utvrđena u zakonodavstvima zemalja regiona – učesnici su primetili napredak u vidu pojedinih izmena krivičnog zakonodavstva, ali su takođe podvukli važnost izgradnje institucionalnih kapaciteta, kao i potrebu za daljom edukacijom praktičara, sve sa ciljem pune realizacije ovih prava u praksi.

Godišnja konferencija i publikacija deo su projekta koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a, usmerenog na veće poštovanje ljudskih prava i veću efikasnost krivičnog postupka.« Nazad